Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020

28/12/2020
642 lượt xem
Căn cứ công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh CoVid-19 đến hết tháng 3 năm 2020. Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo:
Học sinh, học viên tạm nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020.
– Sau mốc thời gian tạm nghỉ học như trên Nhà trường sẽ căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo các cấp thành phố và có thông báo sau.