ĐẢNG ĐOÀN THỂ TRƯỜNG TCN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

CHI BỘ

Hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ công tác của nhà trường.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Quá trình hình thành, phát triển nhà trường trong 35 năm qua có công sức đóng góp của Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, viên chức, giáo viên nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, giáo viên; thực hiện tốt dân chủ cơ sở.

ĐOÀN THANH NIÊN

Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên đã kế thừa và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của Đoàn để có nhiều hoạt động thiết thục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường.