CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ HỘI NGHỊ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TCN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

07/07/2022
1723 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch 10-KH/CB ngày 01/7/2022 của chi bộ trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, 8h00 ngày 06/7/2022, Cấp ủy Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Bước 3 để lấy phiếu giới thiệu cán bộ bổ sung quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó, Phó bí thư, chi ủy viên nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
– Nội dung:
 • Thông qua các tiêu chuẩn các chức danh quy hoạch;
 • Giới thiệu các ứng viên đủ chuẩn quy hoạch
 • Bỏ phiếu biểu quyết cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030
 • Bỏ phiếu biểu quyết Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2025-2030
 • Bỏ phiếu biểu quyết cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2026-2031
 • Bỏ phiếu biểu quyết Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2026-2031
Thành phần tham dự: 26 cán bộ chủ chốt gồm Cấp ủy – Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và toàn thể đảng viên chi bộ nhà trường.
3e4c46b65c329f6cc623
Hình ảnh tại buổi họp
1f983cb1c535066b5f24
Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện bỏ phiếu
Cùng ngày, vào lúc 10h00 Cấp ủy Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Bước 4 Kế hoạch 10-KH/CB ngày 01/7/2022 của chi bộ trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 3, Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng phiếu kín.
– Nội dung:
 • Ban Kiểm phiếu thông qua danh sách các ứng viên đủ số phiếu biểu quyết ở bước 3 để tiếp tục biểu quyết ở bước 4.
 • Bỏ phiếu biểu quyết cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030
 • Bỏ phiếu biểu quyết Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2025-2030
 • Bỏ phiếu biểu quyết cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2026-2031
 • Bỏ phiếu biểu quyết Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2026-2031
 • Công bố Kết quả kiểm phiếu
–           Thành phần tham dự: 16 người gồm Cấp uỷ- Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm thuộc trường.
437bb1b1ab35686b3124
Các thành viên dự họp thông qua bước 4
Abbaea961312d04c8903
Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện bỉ phiếu Bước 4
Việc tổ chức hội nghị lần này là một trong những khâu hết sức quan trọng trong bước phát hiện, giới thiệu nguồn theo quy định. Cấp ủy nhà trường rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đồng thời phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu của nhà trường.

Bài viết cùng chủ đề: