»» THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP ««

»» THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA ««

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

** THỜI KHÓA BIỂU SHĐK ĐỢT 2 (Áp dụng ngày 13/11/2020) ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh học SHĐK đợt 2 ->>>TẢI VỀ

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 30/11/2020 đến ngày 25/01/2021) ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm môn Giáo dục thể chất ->>> TẢI VỀ  

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/10/2020) ->>>TẢI VỀ 

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 7 MÔN – Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 02/11/2020) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN – Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 19/10/2020) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ( Áp dụng từ ngày 28/09/2020 đến ngày 03/10/2020) ->>>TẢI VỀ

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN KỸ NĂNG SỐNG – HỌC KỲ I ( Áp dụng từ ngày 28/12/2020 đến ngày 23/01/2021) ->>>TẢI VỀ

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/10/2020->>>  TẢI VỀ 

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN – Lớp 11 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 14/09/2020) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh các lớp văn hóa 4 môn- Lớp 11 ( Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ->>> TẢI VỀ 

*** THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN – LỚP 11  (Áp dụng từ ngày 07/09/2020) ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

♦ KHÓA 18K12 – Niên khóa: 2018 – 2020

♦ KHÓA 18K12 – Niên khóa: 2018 – 2020

 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH (Áp dụng từ ngày 28/09/2020 đến ngày 03/10/2020) ->>>TẢI VỀ

 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN KỸ NĂNG SỐNG, TIN HỌC- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 05/10/2020 đến ngày 23/01/2021) ->>> TẢI VỀ

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 28/09/2020)   ->>> TẢI VỀ 

***THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 18K12 –>>>TẢI VỀ  (Mới)

***LỊCH  THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 18K12 –>>>TẢI VỀ (Mới)

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 – VĂN HÓA 4 MÔN:

♦ LỚP TC1->>>TẢI VỀ

♦ LỚP TC2->>>TẢI VỀ

 

*** THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN – LỚP 12 (Áp dụng từ ngày 07/09/2020) ->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

♦ KHÓA 17K11 – Niên khóa: 2017 – 2019

♦ KHÓA 17K11 – Niên khóa: 2017 – 2019

 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH, MÔN TIN HỌC – HỌC KỲ II ( Áp dụng từ ngày 02/06/2020 đến ngày 03/10/2020) ->>>TẢI VỀ

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA NHÓM MÔN TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH ONLINE ->>>TẢI VỀ

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 11/05/2020->>> TẢI VỀ 

 
  • Tiến độ Đào tạo năm học 2019-2020 ->>> TẢI VỀ 
  • Tiến độ Đào tạo năm học 2020-2021 ->>> TẢI VỀ