THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023

**** THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỢT 1 (Áp dụng từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021) ->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm sinh hoạt đầu khóaĐỢT 1  ->>>TẢI VỀ  

 

**** THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỢT 2 (Áp dụng từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021) ->>>TẢI VỀ  (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm sinh hoạt đầu khóaĐỢT 2  ->>>TẢI VỀ  (MỚI)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày ) ->>>TẢI VỀ

Văn hóa 4 môn:

 

Văn hóa 7 môn:

 

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

***THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20K14-1: MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ TIẾNG ANH – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 20/09/2021 đến ngày 16/10/2021) ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn TIẾNG ANH ->>> TẢI VỀ (MỚI)

 

***THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20K14-2: MÔN TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 27/09/2021 đến ngày 25/12/2021) ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn TIẾNG ANH ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn TIN HỌC->>> TẢI VỀ (MỚI)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 22/02/2021) ->>>TẢI VỀ

Văn hóa 4 môn:

**** Thời khóa biểu – HKII-Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 17/5/2021) ->>> TẢI VỀ

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 11 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 06/9/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ TIẾNG ANH – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 ( Áp dụng từ ngày 20/09/2021 đến ngày 16/10/2021) ->>>TẢI VỀ

(MỚI)

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm môn GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ->>>TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm môn TIẾNG ANH ->>>TẢI VỀ (MỚI)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 22/02/2021->>>  TẢI VỀ

Văn hóa 4 môn:

*** Thời khóa biểu – HKII-Lớp 12 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 17/5/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh các lớp văn hóa 4 môn- Lớp 12 ( Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ->>> TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 12 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 06/9/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

  • Tiến độ Đào tạo năm học 2020-2021 ->>> TẢI VỀ