THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN PHÁP LUẬT – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 11/01/2021 đến ngày 23/01/2021) ->>>TẢI VỀ  

=>>>Danh sách học sinh học Pháp luật ->>>TẢI VỀ 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 30/11/2020 đến ngày 25/01/2021) ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh chia nhóm môn Giáo dục thể chất ->>> TẢI VỀ  

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 22/02/2021) ->>>TẢI VỀ (Mới)

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN – HKII-Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 01/03/2021)

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN (ONLINE) – HKII-Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 17/5/2021) ->>> TẢI VỀ (Mới)

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ (Mới)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 7 MÔN – Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 02/11/2020) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

 ***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 01/03/2021 đến ngày 01/07/2021) ->>> TẢI VỀ

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Tiếng anh ->>> TẢI VỀ 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 15/03/2021 đến ngày 01/07/2021) ->>> TẢI VỀ

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Tin học 01 ->>TẢI VỀ , Tin học 02 ->> TẢI VỀ , Tin học 03 ->> TẢI VỀ  

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN KỸ NĂNG SỐNG – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 05/05/2021 đến ngày 21/06/2021) ->>>TẢI VỀ(Mới)

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Kỹ năng sống ->>> TẢI VỀ (Mới)

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 15/03/2021 đến ngày 01/07/2021) ->>> TẢI VỀ (Mới)

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Tin học ->>TẢI VỀ (Mới)

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 22/02/2021->>>  TẢI VỀ (Mới)

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN – HKII-Lớp 12 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 01/3/2021)

*** THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA 4 MÔN (ONLINE) – HKII-Lớp 12 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 17/5/2021) ->>> TẢI VỀ  (Mới)

=>>> Danh sách học sinh các lớp văn hóa 4 môn- Lớp 12 ( Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ->>> TẢI VỀ  (Mới)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN – LỚP 11 – NĂM HỌC 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 07/09/2020) ->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

♦ KHÓA 18K12 – Niên khóa: 2018 – 2020

♦ KHÓA 18K12 – Niên khóa: 2018 – 2020

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 01/03/2021 đến ngày 01/07/2021) ->>> TẢI VỀ

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Tiếng anh->>> TẢI VỀ  

 

***THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 ( Áp dụng từ ngày 05/05/2021 đến ngày 07/06/2021) ->>> TẢI VỀ (Mới)

***Danh sách học sinh chia nhóm môn Tiếng anh ->>> TẢI VỀ (Mới)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 22/02/2021)   ->>> TẢI VỀ (Mới)

***THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 18K12 –>>>TẢI VỀ

***LỊCH  THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 18K12 –>>>TẢI VỀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 – VĂN HÓA 4 MÔN:

♦ LỚP TC1->>>TẢI VỀ 

♦ LỚP TC2->>>TẢI VỀ 

 

*** THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN – LỚP 12 – NĂM HỌC 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 07/09/2020) ->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

♦ KHÓA 17K11 – Niên khóa: 2017 – 2019

♦ KHÓA 17K11 – Niên khóa: 2017 – 2019

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 11/05/2020->>> TẢI VỀ 

 
  • Tiến độ Đào tạo năm học 2019-2020 ->>> TẢI VỀ 
  • Tiến độ Đào tạo năm học 2020-2021 ->>> TẢI VỀ