THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 30/01/2023 ) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn: 

***THỜI KHÓA BIỂU HKII VĂN HÓA 4 MÔN LỚP 10 KHÓA 22K16 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 20/02/2023) –  TẢI VỀ (MỚI)

=>>> Danh sách chia lớp từ TC1 đến TC7 ->>> TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 7 môn: 

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 22K16 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 10/10/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia lớp từ 10V1 đến 10V6 – TẢI VỀ  (MỚI)

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 30/01/2023 ) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

*** THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG TIN HỌC (Áp dụng từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/6/2023)   ->>> TẢI VỀ (MỚI)

->>> Danh sách chia nhóm học môn chung Tin học ->>> TẢI VỀ (MỚI)
->>> Link học nhóm 1 (Thầy Phương):
->>> Link học nhóm 2, nhóm 3 (Cô Âu):
>>> Link học nhóm 4 (Cô Kiều):
>>> Link học nhóm 5 (Cô Kiều)
 

Văn hóa 4 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN LỚP 12 KHÓA 21K15 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 20/02/2023) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 21K15 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 10/10/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

 

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2023

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2023 

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/9/2022) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

*** THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG TIẾNG ANH (Áp dụng từ ngày 10/4/2023 đến ngày 01/6/2023)   ->>> TẢI VỀ (MỚI)

->>> Danh sách chia nhóm học môn chung Tiếng Anh  ->>> TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

**THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA 4 MÔN  NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 28/11/2022 – 24/12/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>> Danh sách chia nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 3 ->>> TẢI VỀ  (MỚI)

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 20K14 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 30/01/2023) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

  • Tiến độ Đào tạo năm học 2022-2023 ->>>  TẢI VỀ