THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 23K17 – Niên khóa: 2023 – 2025

KHÓA 23K17 – Niên khóa: 2023 – 2025

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng từ ngày 19/02/2024 đến ngày 27/07/2024)  TẢI VỀ 

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG PHÁP LUẬT – (HỌC ONLINE)

(Áp dụng từ ngày 26/02/2024 đến ngày 29/06/2024)  TẢI VỀ 

Link tham gia lớp học Pháp luật: https://meet.google.com/qej-emtm-fpa

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT  (Áp dụng từ ngày 29/02/2024 đến ngày 22/06/2024)  TẢI VỀ 

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (Áp dụng từ ngày 15/04/2024 đến ngày 29/04/2024)  TẢI VỀ (MỚI) HỌC ONLINE

Link tham gia lớp học Kỹ năng phát triển bản thân (MỚI) https://meet.google.com/aym-eayu-dzi

Văn hóa 4 môn:

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN

(Áp dụng từ ngày 18/12/2023)     TẢI VỀ (MỚI)

  Danh sách chia lớp: Tải về

 

 

Văn hóa 8 môn: 

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 8 MÔN

(Áp dụng từ ngày 18/12/2023)     TẢI VỀ (MỚI)

  Danh sách chia lớp: Tải về

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2025

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 19/02/2024 )  TẢI VỀ (MỚI)

 

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP (Áp dụng từ ngày 16/4/2024 đến 09/5/2024)   TẢI VỀ

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (Áp dụng từ ngày 11/3/2024 đến 17/04/2024)   TẢI VỀ  

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Áp dụng từ ngày 16/4/2024 đến 29/5/2024)   TẢI VỀ  (MỚI)

       Danh sách chia nhóm:   TẢI VỀ    (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22K16 HKII NĂM HỌC 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 26/02/2024) – TẢI VỀ(MỚI)

=>>>Danh sách chia lớp  –  TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 8 môn: 

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 8 MÔN KHÓA 22K16 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023) – TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia lớp  – TẢI VỀ

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2024

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 19/02/2024)  ->>> TẢI VỀ (MỚI)

 

THỜI KHÓA  BIỂU MÔN CHUNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (Áp dụng từ ngày 11/3/2024 đến 17/04/2024)   TẢI VỀ   (MỚI)

  • Danh sách chia nhóm:   TẢI VỀ   (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT (VĂN HÓA 4 MÔN) KHÓA 21K15, NĂM HỌC 2023-2024 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 30/01/2024) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>DANH SÁCH THI NHÓM 1- TẢI VỀ (MỚI)

=>>>DANH SÁCH THI NHÓM 2- TẢI VỀ (MỚI)

=>>>DANH SÁCH THI LẠI – TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 21K15 năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 19/02/2024) 

 *BUỔI SÁNG – TẢI VỀ (MỚI)

 **BUỔI SÁNG – TẢI VỀ (MỚI)

=>>> Danh sách chia lớp –  TẢI VỀ

Tiến độ Đào tạo năm học 2023 – 2024  ->>> TẢI VỀ