THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2024

KHÓA 22K16 – Niên khóa: 2022 – 2024 (Dự kiến học vào đầu Tháng 10/2022) 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC MÔN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (Áp dụng từ ngày 27/9/2022 – 13/10/2022) ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>> Danh sách chia nhóm ->>> TẢI VỀ  (MỚI)

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 19/9/2022 ) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn: (Dự kiến học vào đầu Tháng 10/2022) 

 

Văn hóa 7 môn: (Dự kiến học vào đầu Tháng 10/2022) 

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023  

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (CẦU LÔNG) (Áp dụng từ ngày 13/09/2022 – 31/12/2022) —>>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm -->>> TẢI VỀ(MỚI)

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/9/2022 ) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN LỚP 11 KHÓA 21K15 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 12/09/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 21K15 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 05/09/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

 

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

♦ KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022 

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 05/9/2022) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

 

Văn hóa 4 môn:

 

 

Văn hóa 7 môn:

***THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN KHÓA 20K14 năm học 2022-2023 (Áp dụng từ ngày 05/09/2022) – TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách học sinh – TẢI VỀ

  • Tiến độ Đào tạo năm học 2020-2021 ->>> TẢI VỀ