THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023

KHÓA 21K15 – Niên khóa: 2021 – 2023

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 01/11/2021 ) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

Văn hóa 7 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 10 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

KHÓA 20K14 – Niên khóa: 2020 – 2022

***THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20K14-2: MÔN TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 ( Áp dụng từ ngày 27/09/2021 đến ngày 25/12/2021) ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn TIẾNG ANH ->>> TẢI VỀ (MỚI)

=>>>Danh sách chia nhóm môn TIN HỌC->>> TẢI VỀ (MỚI)

 

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 13/12/2021) ->>>TẢI VỀ (MỚI)

Văn hóa 4 môn:

**** Thời khóa biểu – Lớp 11 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) (Áp dụng từ ngày 11/10/2021 đến ngày 29/01/2022) ->>> TẢI VỀ

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ

 

Văn hóa 7 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 11 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 06/9/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

 

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

♦ KHÓA 19K13 – Niên khóa: 2019 – 2021

*** THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH (Áp dụng từ ngày 13/12/2021->>>  TẢI VỀ

Văn hóa 4 môn:

*** Thời khóa biểu – Ôn thi tốt nghiệp (Áp dụng từ ngày 06/12 đến ngày 31/12/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh Ôn thi tốt nghiệp (Áp dụng từ ngày 06/12 đến ngày 31/12/2021)->>> TẢI VỀ

Văn hóa 7 môn:

*** Thời khóa biểu  – Lớp 12 (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS) ( Áp dụng từ ngày 06/9/2021) ->>> TẢI VỀ 

=>>> Danh sách học sinh ->>>TẢI VỀ 

  • Tiến độ Đào tạo năm học 2020-2021 ->>> TẢI VỀ