Triển khai Tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong GDNN

27/09/2023
348 lượt xem

Thực hiện Công văn số 1835/TCGDNN-VP ngày 11/9/2023 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại QĐ số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ Dự án ” Hỗ trợ Chính phủ Việt nam chuyển đổi số cho lực lượng lao động thông qua tăng cường giáo dục nghề nghiệp”.

Để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, Trường TCN KTCN Hùng Vương đã triển khai phổ biến tuyên truyền các nội dung trong “Tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp” đến các Đơn vị trong Nhà trường.

Đồng thời chủ động rà soát xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Trường để phù hợp với kế hoạch và hướng dẫn của BLĐTB-XH, Tổng cục GDNN và địa phương.

Nội dung tài liệu xem tại đây.