Kế hoạch Về thực hiện chuyển đổi số theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg đến năm 2025

27/06/2023
304 lượt xem

Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, tạo sự đồng thuận, thống nhất quyết tâm thực hiện chuyển đối số thành công;
Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số;
Từng bước triển khai các hoạt động của nhà trường trên môi trường số một cách mạnh mẽ, đột phá nhưng thận trọng, chắc chắn, theo lộ trình chung của toàn ngành và địa phương;
Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý, dịch vụ trực tuyến trong điều hành nhà trường;
Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo và kiểm tra, đánh giá phù hợp với nhu cầu của người học, với yêu cầu về nguồn lao động của nền kinh tế số, xã hội số.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài viết cùng chủ đề: