LỄ KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

28/06/2023
233 lượt xem

Căn cứ Thông báo kết luận số 1071-TB/QU ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về thống nhất việc tổ chức lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

 Sáng ngày 28/6/2023, Trung tâm Chính trị Quận 5 đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “Sơ cấp Lý luận Chính trị  năm 2023”. Có 272 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức  tham gia lớp đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị năm 2023. Trong đó, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương có 11 CB – GV – NV tham gia lớp học lần này.

Z4470662864438 4a6f0ceec307df11760e8dfb1a22033a
Ông Chu Xuân Khoa – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận 5 – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 5, phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị Quận 5.

Trong thời gian từ 28/6/2023 – 30/8/2023, các học viên sẽ tham gia 295 tiết học và nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa – nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam; Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua lớp đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng. Từ đó, vận dụng vào thực tế công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác./.

Bài viết cùng chủ đề: