KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA KHÓA 23K17 NĂM HỌC 2023 – 2024

15/01/2024
238 lượt xem

KẾ HOẠCH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA KHÓA 23K17

NĂM HỌC 2023 – 2024

  1. Mục đích:
  • Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của học sinh thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, các quy chế, quy định về đào tạo.
  • Hướng dẫn học sinh đăng ký tài khoản, theo dõi Thời khóa biểu, Tra cứu điểm, tham gia các nhóm thông tin …
  1. Đối tượng, thời gian, địa điểm:
  • Đối tượng: Học sinh khóa 23K17
  • Thời gian: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024
  • Địa điểm: Phòng E2
  1. Công tác chuẩn bị và phân công thực hiện:
Thời gian

Nội dung công việc

1.      Công tác chuẩn bị:
21/12/2023 – 22/12/2023 Xây dựng kế hoạch.
25/12/2023 -26/12/2023 Trình Phó Hiệu trưởng ký duyệt.
27/12/2023 – 10/01/2024

Triển khai đến các khoa làm Kế hoạch giáo viên Học kỳ II năm học 2023 – 2024 để mở môn học cho học sinh đăng ký học phần.

15/01/2024 – 19/01/2024

Hướng dẫn học sinh đăng ký tài khoản, đăng ký môn học, theo dõi Thời khóa biểu, Tra cứu điểm, tham gia các nhóm thông tin …

2.      Tổ chức thực hiện từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024
15/01/2024

15h00 – 15h30

Khoa Cơ khí động lực 23CNO2.1,

23CNO2.2,

23CNO2.3,

23CNO2.4,

23CNO2.5

Cô Tú

Cô Uyên

Khoa Công nghệ thông tin (Vẽ và thiết kế đồ họa và Quản trị mạng máy tính)

23TKĐH2 Nhóm 1B

23QTM2 Nhóm 1

16/01/2024

09h00 – 09h30

Khoa Cơ khí động lực 23CNO1 Cô Tú

Cô Uyên

Khoa Công nghệ thông tin (Vẽ và thiết kế đồ họa)

23TKĐH2 Nhóm 1B
16/01/2024

15h00 – 15h30

Khoa Cơ khí động lực 23CNO2.1, 23CNO2.2, 23CNO2.3,

23CNO2.4, 23CNO2.5

Cô Tú

Cô Uyên

Khoa Công nghệ thông tin (Vẽ và thiết kế đồ họa và Quản trị mạng máy tính)

23TKĐH2 Nhóm 2A

23QTM2 Nhóm 2

17/01/2024 15h00 – 15h30

Khoa Công nghệ thông tin (Vẽ và thiết kế đồ họa)

23TKĐH2 Nhóm 1A, 2B Cô Tú

Cô Uyên

Khoa Điện tử, Bộ môn Kỹ thuật nữ công, Bảo trì cơ khí, Khoa Kỹ thuật lạnh và Khoa Điện

 
18/01/2024

15h00 – 15h30

Khoa Công nghệ thông tin (Vẽ và thiết kế đồ họa)

23TKĐH2 Nhóm 2B Cô Tú

Cô Uyên

Khoa Cơ điện tử, Khoa Cơ khí chính xác  

 

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn học sinh đăng ký môn học của Khóa 23K17 năm học 2023 – 2024 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

Kính đề nghị các Phòng/Khoa/Bộ môn và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo thực hiện tốt công tác được phân công.

Xem kế hoạch: Tại đây

Trân trọng./.