Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/10/2022
1642 lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 3330/KH-UBND ngày 20/9/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 26/9/2022 của Uỷ ban nhân dân Quận về ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Quận 5;
Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 30148/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/9/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố v/v triển khai tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động, giáo viên và học sinh về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị tham gia đào tạo, Các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh, công cụ học tập suốt đời cho người học; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.
Các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị;
II. CHỦ ĐỀ:
Chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.
III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  1. Thời gian tổ chức:
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022.
Thời gian tổ chức Lễ khai mạc 8h00 ngày 03/10/2022, tại Hội trường – Trung tâm Văn hoá Quận 5 (số 105 đường Trần Hưng Đạo, Phường 06, Quận 5, theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Quận 5).
  1. Các hoạt động trong Tuần lễ:
Căn cứ vào chủ đề năm 2022 nhà trường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, điều kiện và tình hình thực tế của địa phương (quận 5), Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với hình thức, nội dung sau.
  1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của nhà trường, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại nhà trường.
  2. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời theo hình thức trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vào cuộc sống một cách thiết thực.
– Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, hoạt động thư viện, xây dựng, thu nhập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử …) tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu ,chia sẻ về sách,văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học …góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô, chất lượng.
– Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, cán bộ người lao động, giáo viên trong phạm vi toàn trường.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
– Từ năm học 2022-2023, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời trong phạm vi toàn trường hàng năm.
– Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm xây dựng nội dung và đăng ký, tổ chức triển khai hưởng ứng học tập suốt đời trong phạm vi toàn trường và gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị theo kế hoạch hàng năm.
– Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời trong phạm vi toàn trường hàng năm trước ngày 10 tháng 10 hàng năm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Đề nghị các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
–        SLĐTBXH (để b/c);
–       
BGH (để biết);                                                                                                          (Đã ký)
–       
PKBMTT (để thực hiện);
–        Lưu: VT.                                                                                                  Phạm Quang Trang Thủy