KẾT QUẢ THI TIN HỌC MOS – IC3 NGÀY 02/04/2019

04/04/2019
433 lượt xem

KẾT QUẢ THI TIN HỌC IC3 VÀ MOS NGÀY 02/04/2019

STT No. Gender
M/ F
Họ và tên
Full Name
Ngày sinh Số CMND
ID Number
Tên bài thi/
Exam Name
Điểm Thi KẾT QUẢ GHI CHÚ
Môn 1
Exam 1
1 Nam Nguyễn Hoàng Sang 18 7 2000 385775029 LO 778 Pass
2 Nam Trần Hoàng Xuyên 28 4 2000 381873183 LO 442 Fail
3 Nam Ngô Nhựt Trường 2 8 2000 381908972 LO 533 Fail
4 Nam Trương Thành Tuấn 22 8 2003 079203008023 LO 600 Fail
5 Nam Võ Thanh Hưng 31 12 2003 079203018978 LO 444 Fail
6 Nam Mai Huỳnh Anh Kiệt 6 2 2003 079203032074 LO 600 Fail
7 Nam Trần Phương Minh 11 4 2003 082203000267 LO 289 Fail
8 Nam Trương Kiến Phát 24 5 2003 321622541 LO 0 Fail chưa làm lại cmnd
9 Nam Đặng Phước Danh 15 1 2003 079203028836 LO 578 Fail
10 Nam Trần Trung Hiền 20 3 2003 079203008265 LO 0 Fail bỏ thi
11 Nam Huỳnh Long Huy 28 12 2003 079203009493 LO 600 Fail
12 Nam Lê Thiên Quốc Bảo 13 12 2003 079203024969 LO 600 Fail
13 Nam Tô Đạt Hòa 27 10 1994 025436315 LO 844 Pass
14 Nam Thái Anh Duy 29 10 1998 025707059 LO 667 Pass Đổi số cmnd
15 Nam Lê Minh Huy 13 11 2002 321746419 LO 0 Fail bỏ thi
16 Nam Nguyễn Phước Duy 9 7 2002 079202017947 LO 578 Fail
17 Nam Nguyễn Tuấn Nghĩa 12 11 2002 312495877 LO 0 Fail chưa làm lại cmnd
18 Nam Trần Gia Minh 14 9 2003 079203009079 LO 667 Pass
19 Nam Sú Thế Quang 2 9 1999 025927235 LO 844 Pass Đổi số cmnd
20 Nam Trần Thâm Danh 21 12 2003 079203008268 LO 844 Pass
21 Nam Quách Ngọc Đông 6 12 2000 301743864 LO 689 Pass
22 Nam Trần Gia Trưởng 19 6 2003 079203010826 LO 667 Pass
23 Nam Dương Phi Hùng 13 11 2001 049201000159 LO 0 Fail bỏ thi
1 Nam Coóng Nghiệp Đạt 11 5 2002 079202012775 E 0 Fail bỏ thi
2 Nam Lê Chí Bảo 14 3 1997 225763138 E 925 Pass
3 Nam Lý Nhật Hào 5 1 2003 079203018554 E 900 Pass
4 Nam Trần Tuấn An 3 2 1996 079096010502 E 850 Pass
5 Nam Trần Gia Đăng 13 12 2002 079202004391 E 825 Pass
6 Nam Phạm Hoàng Lâm 1 12 2002 079202011846 E 925 Pass
7 Nam Hồ Minh Nhật 11 3 2001 079201023992 E 875 Pass
8 Nam Liêng Quang Minh 11 5 2002 079202022747 E 900 Pass
9 Nam Trần Quốc Thái Dương 20 1 2003 079203024708 E 800 Pass
10 Nam Mai Nguyễn Thanh Ngọc Kiên 14 10 1996 025452324 E 875 Pass
11 Nam Nguyễn Thiện Phát 25 4 2000 025927800 E 950 Pass
12 Nữ Văn Thuận Dủ 12 8 2001 079201011315 E 0 Fail bỏ thi
13 Nam Hà Thúc Nguyên 11 12 2002 079202020137 E 0 Fail bỏ thi
14 Nam Lý Đăng Khoa 28 3 1998 301635572 E 800 Pass
15 Nam Lạc Chí Xương 23 6 2003 079203016709 E 800 Pass
16 Nam Lê Quán Trung 19 3 2003 079203010385 E 950 Pass
17 Nam Mã Hải Khang 27 4 1999 025799638 E 825 Pass
18 Nam Đào Vĩnh Tiến 4 6 2001 079201023586 E 825 Pass
19 Nam Nguyễn Minh Huân 15 4 2002 321718612 E 725 Pass
20 Nam Phạm Hoàng Nam Khang 8 9 2003 079203020832 E 900 Pass