THÔNG BÁO GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2023

03/01/2023
168 lượt xem

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2023

  1. TOÀN CẦU HÓA – HỢP TÁC VÀ ĐẤU TRANH/ Võ Anh Tuấn_ NXB tổng hợp TPHCM, 2022_65tr;28cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp rèn luyện hướng đến toàn cầu hóa xã hội

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. TỪ “ĐƯỜNG CÁCH MỆNH” ĐẾN “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” – ÁNH SÁNG XUYÊN THẾ KỶ/PGS.TS.Bùi Đình Phong _ NXB tổng hợp TPHCM, 2022 _ 215tr ;30cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào lý luận, cách thức, lối sống

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. NGUYỄN HIẾN LÊ TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO – BÊN LỀ CON CHỮ/ Nguyễn Tuấn Bình_ NXB tổng hợp TPHCM, 2022_ 95tr ;30cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung những tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. NGUYỄN DU THIÊN TÀI – VẤN ĐỀ ĐÃ QUEN MÀ CÒN LẠ/ GS.NGNS Nguyễn Đình Chú_ NXB tổng hợp TPHCM, 2022_ 93tr ;28cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào cuộc đời nhà thơ Nguyễn Du

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. Lính chiến – Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa/ Hồ Sơn Đài_ NXB tổng hợp TPHCM, 2022_ 219tr;26cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vị anh hùng dân tộc, lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. Hướng tới 200 năm nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)/ Nhiều Tác Giả_ NXB tổng hợp TPHCM, 2022_ 113;30cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử