THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ III NĂM 2021

07/07/2021
88 lượt xem

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Python cơ bản / Bùi Việt Hà. _ H : ĐHQG, 2020. _ 253tr ;minh họa, bảng ;27cm Thư mục: tr. 252-253

Tóm tắt: Tài liệu gồm các kiến thức cơ bản về Python; làm quen với môi trường  tương tác Python; input và chuyển đổi dữ liệu; hàm số; đối tượng; kiểu dữ liệu list. Mảng  một chiều; list của list. Mảng nhiều chiều; khái niệm module; xâu ký tự; đọc và ghi tệp… Ký hiệu xếp giá : 005.133 – 5 bản

CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

 1. Công nghệ in 3D : Lý thuyết – Ứng dụng – Thực hành / Đặng Văn Nghìn, Bùi Trọng Hiếu, Huỳnh Hữu Nghị. _ Tp.HCM : ĐHQG, 2020. _ 231tr ;minh họa ;27cm Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách  Khoa

Tóm tắt: Tài liệu nhằm hỗ trợ cho HS, SV, các nhà kỹ thuật trong các xưởng thiết kế,  các nhà máy chế tạo và cho những ai muốn tiếp cận công nghệ in 3D. Ngoài ra, tài liệu  còn giúp cho SV ngành cơ khí học các môn liên quan đến chuyên ngành. Tài liệu gồm 2  phần. Phần 1 trình bày giới thiệu chung, lịch sử phát triển một số công nghệ in 3D điển  hình. Phần 2 trình bày về quy trình làm việc, cách thức chuẩn bị mô hình in 3D, kiểm tra,  sửa lỗi cho các mô hình trên máy tính, cài đặt thông số, tạo dữ liệu chia lớp và tạo dữ liệu  để điều khiển máy in 3D.

Ký hiệu xếp giá : 681.62 – 5 bản

DU LỊCH

 1. Đạo diễn chương trình ca múa nhạc / Phạm Ngọc Hiền. _ Tp.HCM : ĐHQG, 2020. _ 285tr ;minh họa ;24cm

Thư mục: tr. 277-285

Tóm tắt: Sách giới thiệu tổng quan về đạo diễn chương trình ca múa nhạc. Quá trình  hình thành và phát triển đạo diễn chương trình ca múa nhạc Việt Nam. Đạo diễn chương  trình ca múa nhạc trong mối quan hệ với kịch bản, diễn viên và khán giả. Quy trình đạo  diễn và xu hướng phát triển đạo diễn chương trình ca múa nhạc tại Việt Nam

Ký hiệu xếp giá : 792.0233092 – 2 bản

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 1. Chọn và xử lý đơn hàng: Tài liệu dành cho giảng viên / Lo De Castro Myles nghiên cứu và chủ biên; Đỗ Thị Kim Thanh điều phối. _ H : Thế giới, 2020. _ 31tr ;minh họa ;28cm

Tóm tắt: Cuốn sách được cấu trúc hợp lý, khoa học, thuận lợi trong quá trình học tập,  đánh giá, đảm bảo cho việc hình thành và phát triển các năng lực thực hiện của người  học. Sách gồm có 5 phần lần lượt giới thiệu các nội dung sau: Giới thiệu, nội dung học  tập, nguồn học liệu, tài liệu tham khảo và cuối cùng là hướng dẫn đánh giá

Ký hiệu xếp giá : 658.83 – 10 bản

 1. Chọn và xử lý đơn hàng: Tài liệu dành cho sinh viên / Lo De Castro Myles nghiên cứu và chủ biên; Đỗ Thị Kim Thanh điều phối. _ H : Thế giới, 2020. _ 73tr ;minh họa ;28cm

Tóm tắt: Cuốn sách được cấu trúc hợp lý, khoa học, thuận lợi trong quá trình học tập,  đánh giá, đảm bảo cho việc hình thành và phát triển các năng lực thực hiện của người

Trang 1

học. Sách gồm có 5 phần lần lượt giới thiệu các nội dung sau: Giới thiệu, nội dung học  tập, nguồn học liệu, tài liệu tham khảo và cuối cùng là hướng dẫn đánh giá Ký hiệu xếp giá : 658.83 – 10 bản

VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 1 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 753tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 1, Yêu nước, cách mạng và duy tân / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 634tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 2 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 721tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 2, Yêu nước, cách mạng và duy tân / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 527tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 3 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 673tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 3, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn  nghệ, 2015. _ 570tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

Trang 2

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 4 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 729tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 4, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn  nghệ, 2015. _ 506tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 5 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 733tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 5, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn  nghệ, 2015. _ 533tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 6 / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ, 2015. _ 730tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản

 1. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1945-1975 .Quyển 6, Tình tự dân tộc, truyền thống đạo lý, tâm lý xã hội / Mai Quốc Liên chủ biên … [và những người khác]. _ Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn  nghệ, 2015. _ 677tr ;27cm

Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước.

Ký hiệu xếp giá : 895.92208 – 1 bản