– ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MASTERCAM LẬP TRÌNH PHAY CNC

28/12/2020
938 lượt xem

Học phí: 4.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Kiểm tra*

1 Bài 1: Lập trình phay CNC với mã lệnh G, M, T, S, F, … 4 1 3
2 Bài 2: Cài đặt phần mềm MasterCAM 4 1 3
3 Bài 3: Thiết kế sản phẩm 2D, 2D ½  với MasterCAM 4 1 3
4 Bài 4: Xử lý sản phẩm 2D, 2D ½ 4 1 3
5 Bài 5: Xác định dao và phương pháp chạy dao 4 1 3
6 Bài 6: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Contour và Drill 4 1 3
7 Bài 7: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Pocket và Face 4 1 3
8 Bài 8: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Engraving và Transform 4 1 3
9 Bài 9: Xử lý sản phẩm 3D với MasterCAM từ các phần mềm CAD/CAM 4 1 3
10 Bài 10: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Parallel 4 1 3
11 Bài 11: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Radial 4 1 3
12 Bài 12: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Project 4 1 3
13 Bài 13: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Flowline 4 1 3
14 Bài 14: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Contour 4 1 3
15 Bài 15: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Pocket 4 1 3
16 Bài 16: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface Restmill và Plunge 4 4
17 Bài 17: Xuất và xử lý chương trình NC 4 4
18 Bài 18: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 1 4 4
19 Bài 19: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 2 4 4
20 Bài 20: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 3 4 4
21 Bài 21: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 4 4 4
22 Bài 22: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 5 4 4
23 Bài 23: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 6 4 4
24 Bài 24: Lập trình gia công theo sản phẩm mẫu 7 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3