DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NĂM 2022

09/12/2022
624 lượt xem

TT

TÊN TÀI LIỆU

KÝ HIỆU

Ban hành lần

ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

VẬN HÀNH

Nội dung chi tiết

1.       

Chính sách chất lượng

CS

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn

Tại đây

2.       

Sổ tay bảo đảm chất lượng

ST

03

P. KT&ĐBCL

P. KT&ĐBCL

Tại đây

3.       

Quy trình tuyển sinh hệ trung cấp

QT01/ P.ĐT

01

P.Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2021

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

4.       

Quy trình mua sắm trang thiết bị

QT02/ P.KT

01

P. Kế toán

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 20/12/2018

P.Kế toán

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

5.       

Quy trình xây dựng mới, hiệu chỉnh chương trình đào tạo, trình độ trung cấp (hiệu chỉnh lần 1)

QT03/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

6.       

Quy trình biên soạn, lựa chọn, hiệu chỉnh giáo trình hệ trung cấp

QT04/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 20/12/2018

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

7.       

Quy trình thanh lý tài sản công

QT05/ P.KT

01

P. Kế toán

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 08/10/2019

P. Kế toán

P.TCHC-QT

Các phòng, Khoa, Bộ môn

Tại đây

8.       

Quy trình tự đánh giá chất lượng Trường

QT06/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/04/2021

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

9.       

Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

QT07/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/04/2021

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

10.  

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc môn học, mô-đun

QT08/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/04/2021

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

11.  

Quy trình chuẩn bị giảng dạy (hiệu chỉnh lần 2)

QT09/ P.ĐT

03

P. Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

12.  

Quy trình kiểm tra, giám sát tình hình giảng dạy (hiệu chỉnh lần 1)

QT10/ P.ĐT

02

P. Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

13.  

Qui trình thi, đánh giá kết quả học tập học kỳ hệ trung cấp (hiệu chỉnh lần 2)

QT11/ P.KTĐB

03

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 20/02/2023

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

14.  

Qui trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh hệ trung cấp (hiệu chỉnh lần 1)

QT12/ P.CTHS

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 16/02/2022

P.CTHSSV

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

15.  

Qui trình thực tập tốt nghiệp

QT13/ P.ĐT

01

P. Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 20/12/2018

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

16.  

Qui trình xét công nhận tốt nghiệp (hiệu chỉnh lần 1)

QT14/ P.ĐT

02

P. Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

17.  

Quy trình kiểm tra kết thúc mô đun hệ sơ cấp, đào tạo thường xuyên; xét công nhận tốt nghiệp hệ sơ cấp; công nhận hoàn thành chương trình đào tạo thường xuyên

QT15/ P.ĐT

01

P. Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

P. Đào tạo

P. KT&ĐBCL

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

18.  

Quy trình đánh giá công tác học sinh

QT17/ P.CTHS

01

P.CTHSSV

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P.CTHSSV

Các phòng, ĐTN

Tại đây

19.  

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học

QT18/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 26/4/2021

P. Đào tạo

P.CTHSSV

P. KT&ĐBCL

P.TCHCQT

Tại đây

20.  

Quy trình hành động khắc phục

QT19/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn

Tại đây

21.  

Quy trình hành động phòng ngừa

QT20/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn

Tại đây

22.  

Quy trình khảo sát ý kiến doanh nghiệp sử dụng lao động

QT21/ P.ĐT

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P. Đào tạo

Tại đây

23.  

Quy trình khảo sát ý kiến người học

QT22/ P.CTHS

01

P.CTHSSV

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P.CTHSSV

Tại đây

24.  

Quy trình khảo sát ý kiến học sinh tốt nghiệp

QT23/ P.CTHS

01

P.CTHSSV

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P.CTHSSV

Tại đây

25.  

Quy trình khảo sát ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên

QT24/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm

Tại đây

26.  

Quy trình đăng ký tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập; tiếp tục học; tự thôi học hệ trung cấp (hiệu chỉnh lần 1)

QT25/ P.CTHS

02

P.CTHSSV

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P.CTHSSV

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

27.  

Quy trình miễn, giảm học phí cho học sinh hệ trung cấp

QT27/ P.CTHS

01

P.CTHSSV

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P.CTHSSV

Tại đây

28.  

Quy trình kiểm soát tài liệu (hiệu chỉnh lần 1)

QT28/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

Tất cả các Phòng/Khoa/ Bộ môn

Tại đây

29.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng (hiệu chỉnh lần 1)

QT29/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

Tất cả các Phòng/Khoa/ Bộ môn

Tại đây

30.  

Quy trình đánh giá nội bộ (hiệu chỉnh lần 1)

QT30/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 04/10/2021

Tất cả các Phòng/Khoa/ Bộ môn

Tại đây

31.  

Quy trình Dự giờ (hiệu chỉnh lần 1)

QT31/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 01/12/2021

P. KT&ĐBCL

P. Đào tạo

Tất cả các khoa, bộ môn

Tại đây

32.  

Quy trình tổ chức giáo viên thực tập tại doanh nghiệp

QT32/ P.ĐT

01

P.Đào tạo

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P.Đào tạo

Tại đây

33.  

Quy trình cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, bảng điểm cho học sinh, học viên (hiệu chỉnh lần 1)

QT33/ P.KTĐB

02

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 08/02/2022

P.CTHSSV

P. Đào tạo

Tại đây

34.  

Quy trình xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm

QT34/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm

Tại đây

35.  

Quy trình kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ

QT36/ P.KT

01

P. Kế toán

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. Kế toán

Tại đây

36.  

Quy trình xây dựng, vận hành hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng

QT37/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm

Tại đây

37.  

Quy trình đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng

QT38/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. KT&ĐBCL

Tất cả các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm

Tại đây

38.  

Quy trình cải tiến hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng

QT39/ P.KTĐB

01

P. KT&ĐBCL

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 05/10/2022

P. KT&ĐBCL Tất cả các phòng

Tại đây

39.  

Thủ tục kiểm soát thiết bị

TT06/ P.KT

01

P.KT

Đã phê duyệt, có hiệu lực kể từ  ngày 20/12/2018

P. KT&ĐBCL

Các khoa, bộ môn

Tại đây

 

Bài viết cùng chủ đề: