QUY TRÌNH XÂY DỰNG, HIỆU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

20/02/2024
176 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, HIỆU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

QĐ- QT QT Xay dung hieu chinh, tham dinh chuong trinh dao tao trinh do Trung cap 2024 (đã gộp)

Xem biểu mẫu: Tại đây