Chương trình “Công dân thành phố”

10/05/2022
1163 lượt xem

Thực hiện Công văn số 247-CV/BTGQU, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu Chương trình “Công dân thành phố”;

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương giới thiệu Chương trình “Công dân thành phố” thời kỳ mới như sau:

Chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố. Tuyên truyền việc thực hiện các hành vi văn hóa theo các tiêu chí ứng xử văn hóa đã ban hành, phù hợp với nếp sống của người dân thành phố theo hướng văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Chương trình đã thực hiện các clip ngắn và các sản phẩm Emotion graphics, độ dài 2 đến 3 phút, mỗi clip là một câu chuyện giới thiệu về các hành vi ứng xử văn hóa, đạo đức trong phạm vi gia đình, cộng đồng dân cư và xã hội cần được khuyến khích, nhân rộng nhằm xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách con người thành phố; phê phán những hành vi chưa tốt, cần điều chỉnh, lên án cái xấu, đẩy lùi tệ nạn. Chủ đề thực hiện các sản phẩm là các vấn đề xoay quanh việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tự giác cho người dân trong việc thực hiện các hành vi văn hóa, lối sống lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi. Với mỗi chủ đề sẽ có sự tham gia của các công dân trẻ tiêu biểu thành phố, nghệ sĩ nhằm đưa ra thông điệp kêu gọi người dân thực hiện các hành vi văn hóa được khuyến khích.

Đường dẫn tài liệu Chương trình: https://bit.ly/btgthanhuy

Bài viết cùng chủ đề: