Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

14/02/2022
1104 lượt xem
     Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển GDNN là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Các cơ chế, chính sách về phát triển GDNN được thể hiện quan điểm, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện”,…

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức biên soạn cuốn Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm hệ thống hoá các cơ chế, chính sách và giúp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân, người học, xã hội biết, trao đổi, giám sát và thực thi cơ chế, chính sách phát triển về giáo dục nghề nghiệp ngày một tốt hơn.  

  • Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp. (Xem tại đây)

 

Bài viết cùng chủ đề: