Thông báo về thu thập ý kiến người học và đăng ký danh hiệu thi đua của học sinh trung cấp năm học 2021-2022

14/01/2022
366 lượt xem

THÔNG BÁO

Về thu thập ý kiến người học và đăng ký danh hiệu thi đua của học sinh trung cấp năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HSSV ngày 11/01/2022 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên về thu thập ý kiến người học và đăng ký danh hiệu thi đua học sinh trung cấp năm học 2021 – 2022.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa thực hiện khảo sát và đăng ký danh hiệu thi đua của học sinh cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ 12/01/2022 đến ngày 22/01/2022.
  2. Hình thức: khảo sát và đăng ký danh hiệu theo hình thức online
  3. Khảo sát ý kiến người học: https://hungvuongtech.edu.vn/phieu-thu-thap-y-kien-nguoi-hoc/
  1. Đăng ký danh hiệu thi đua: https://forms.gle/2nDLH7dw5gDJ9cEn6

Đề nghị quý thầy, cô lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy các lớp hệ trung cấp thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện những nội dung trên đúng thời gian quy định.

(Tải về thông báo)