Kế hoạch Điều tra lần vết đối với người học tốt nghiệp năm học 2022-2023

27/02/2023
446 lượt xem

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về điều tra lần vết đối với người học tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau:

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: