THÔNG BÁO KIỂM TRA THỰC HIỆN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

01/02/2023
394 lượt xem

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2022- 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-KTCNHV-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ trung cấp năm học 2022-2023;

Căn cứ Qui trình số 09/P.ĐT trong Hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng của Trường hiệu chỉnh lần 1 đã được phê duyệt ngày 01/9/2019;

Phòng Đào tạo thông báo kiểm tra việc thực hiện và lưu trữ hồ sơ giảng dạy theo Qui trình 09/P.ĐT học kỳ I năm học 2022-2023 tại các phòng, khoa, bộ môn như sau:

  1. Nội dung: hồ sơ giảng dạy học kỳ I năm học 2022-2023
  • Sổ tay giáo viên hệ trung cấp (BM07-QT09/P.ĐT).
  • File sổ Giáo án lý thuyết (BM08a-QT09/P.ĐT).
  • File sổ Giáo án thực hành (BM08b-QT09/P.ĐT).
  • File sổ Giáo án tích hợp (BM08c-QT09/P.ĐT).
  1. Thời gian – địa điểm:

Khoa/ Bộ môn nộp hồ sơ sổ tay giáo viên về phòng Đào tạo (bộ phận Giáo vụ)

File giáo án gửi qua email: phongdaotaohungvuong@gmail.com

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/02/2023.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ./.

THÔNG BÁO 30.01.23

Bài viết cùng chủ đề: