THI LẠI – HỌC LẠI NĂM HỌC 2021-2022

17/10/2022
2998 lượt xem

Học sinh chọn lớp để xem danh sách thi lại – học lại và tuân thủ theo đúng Thông báo về thi lại – học lại của học sinh hệ Trung cấp khóa 19K13-2, khóa 20K14 và khóa 21K15, năm học 2021 – 2022 => Xem thông báo

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử Khoa Kỹ Thuật lạnh

♦ Lớp 19TKĐH ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19QTM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20TKĐH ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20QTM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21TKĐH ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21QTM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19SCMT⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20SCMT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21SCMT⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19KTL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CĐL⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20KTL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20CĐL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21KTL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21CĐL⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ điện tử Khoa Điện Khoa Cơ khí động lực
♦ Lớp 19CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20CĐT⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20ĐCN⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21ĐCN⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CNO ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20CNO⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21CNO ⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ khí chính xác Khoa Bảo trì cơ khí Bộ môn kỹ thuật nữ công
♦ Lớp 19CGKL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20CGKL⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21CGKL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19BCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20BCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21BCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19MTT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 20MTT⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 21MTT ⇒ Xem danh sách