Thi lại – Học lại năm học 2019 – 2020

17/01/2021
2346 lượt xem

Học sinh chọn lớp để xem danh sách thi lại – học lại và tuân thủ theo đúng Thông báo về thi lại – học lại của học sinh hệ trung cấp khóa 18K12-2 và khóa 19K13, năm học 2020-2021: ⇒ Xem thông báo

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử

Khoa Kỹ thuật lạnh

♦ Lớp 18KTHĐ ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18KTHM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19TKĐH ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19QTM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18SCM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19SCMT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18CĐL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐHKK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CĐL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19KTL ⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ Điện tử

Khoa Điện

Khoa Cơ khí động lực

♦ Lớp 18CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18CNO ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CNO ⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ khí chính xác Khoa Bảo trì cơ khí Bộ môn KT Nữ công
♦ Lớp 18CKC ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CGKL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18BTCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19BCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18MTT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19MTT ⇒ Xem danh sách