Tạm dừng học tập năm học 2019 – 2020

17/01/2021
1513 lượt xem

Học sinh chọn lớp để xem danh sách tạm dừng học tập và tuân thủ theo đúng Thông báo về tạm dừng học tập của học sinh hệ trung cấp khóa 18K12-2, khóa 19K13 năm học 2019-2020: ⇒ Xem thông báo

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử

Khoa Kỹ thuật lạnh

♦ Lớp 18KTHĐ ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18KTHM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19TKĐH ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19QTM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18SCM ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19SCMT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐTCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18CĐL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐHKK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CĐL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19KTL ⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ Điện tử

Khoa Điện

Khoa Cơ khí động lực

♦ Lớp 18CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CĐT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18ĐCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19ĐCN ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18CNO ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CNO ⇒ Xem danh sách

Khoa Cơ khí chính xác Khoa Bảo trì cơ khí Bộ môn KT Nữ công
♦ Lớp 18CKC ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19CGKL ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18BTCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19BCK ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 18MTT ⇒ Xem danh sách

♦ Lớp 19MTT ⇒ Xem danh sách