ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

28/12/2020
1806 lượt xem

Học phí: 1.000.000 đ/ 3 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 TT

 

Tên chương mục

 

Thời gian    
Tổng số Lý thuyết Thực hành Bài tập

Kiểm tra 

(LT hoặc TH)

  TIN HỌC CĂN BẢN 25 8 16 1
1 Các khái niệm về hệ thống máy vi tính 3 1 2  
2 Làm quen với bàn phím và sử dụng chương trình luyện ngón 3 1 2  
3 Các khái niệm cơ bản trong Windows: desktop, taskbar, cửa sổ, icon 3 1 2  
4 Folder, đổi tên folder, xóa, phục hồi đối tượng. Tạo short cut trên desktop. 3 1 2  
5 Windows Explorer, tạo cây folder. Sao chép, di chuyển đối tượng 3 1 2  
6 Sử dụng Control Panel, thiết lập người dùng, tạo và xóa người dùng. 3 1 2  
7 Sử dụng bộ gõ tiếng Việt Unikey trong Word. Lưu trữ – sao lưu dữ liệu vào Windows Explore. 3 1 2  
8 Vẽ cơ bản trong Windows (Paint Brush). 3 1 2  
9 Kiểm tra kết thúc môn 1     1
  INTERNET 15 5 10  
1 Các khái niệm về Internet, Word Wide Web, trang web, network, máy tìm kiếm, người sử dụng, mật khẩu, hộp thư điện tử, mạng xã hội, tải dữ liệu 3 1 2  
2 Sử dụng trình duyệt web FireFox, mở một trang báo điện tử, tạo hộp thư điện tử (Gmail) 3 1 2  
3 Sử dụng trình duyệt web Google Chrome, mở tài khoản email đã được tạo, tùy biến tài khoản email 3 1 2  
4 Tạo tài khoản mạng xã hội, sử dụng và tùy biến tài khoản mạng xã hội 3 1 2  
5 Sử dụng máy tìm kiếm Google, tải tập tin về máy, tải lên tập tin. 3 1 2  
  MICROSOFT WORD 28 9 18 1
1 Các khái niệm về văn bản, soạn thảo văn bản. Hiệu chỉnh hệ thống Word. 3 1 2  
2 Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản. 3 1 2  
3 Định dạng văn bản, dàn trang theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 3 1 2  
4 Xử lý phân cột, Dropcap, chèn các đối tượng Symbol, Picture, Header and Footer vào văn bản. 3 1 2  
5 Thiết lập và xử lý văn bản phân chia theo Tab. 3 1 2  
6 Thiết lập và xử lý bảng biểu. 3 1 2  
7 Trang trí văn bản bằng các công cụ đồ họa 3 1 2  
8 Trang trí văn bản bằng các công cụ đồ họa (tiếp theo) 3 1 2  
9 Thực hiện trộn thư (mail merge). In một bài tập hoàn chỉnh. 3 1 2  
10 Kiểm tra kết thúc môn 1     1
  MICROSOFT EXCEL 32 8 22 2
1 Các khái niệm bảng tính, dòng, cột, ô, vùng dữ liệu, thể thức tính toán. 3 1 2  
2 Các thao tác cơ bản trong bảng tính, các dạng dữ liệu 3 1 2  
3 Định dạng bảng tính, thiết lập các dạng dữ liệu theo yêu cầu. 3 1 2  
4 Thao tác hàm toán học 3 1 2  
5 Thao tác hàm xử lý chuỗi 3 1 2  
6 Thao tác hàm logic và sắp xếp dữ liệu 3 1 2  
7 Thao tác hàm thống kê và trích lọc dữ liệu 3 1 2  
8 Vẽ biểu đồ và hiệu chỉnh biểu đồ 3 1 2  
9 Ôn tập 3   3  
10 Ôn tập (tiếp theo), in một bài tập hoàn chỉnh 3   3  
11 Kiểm tra kết thúc môn 2     2
Cộng 100 30 66 4