– KỸ THUẬT TIỆN CNC

28/12/2020
668 lượt xem

Học phí: 3.600.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Khảo sát máy tiện CNC 4 2 2
2 Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy tiện CNC 4 1 3
3 Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59 4 1 3
4 Luyện tập xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54 – G59 4 1 3
5 Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G50 4 1 3
6 Đo dao  (offset dao) thành phần 4 1 3
7 Luyện tập đo dao (offset dao) thành phần 4 1 3
8 Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra 4 1 3
9 Luyện tập nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra 4 1 3
10 Gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3
11 Gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3
12 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 1 4 1 3
13 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 2 4 3 1
14 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 3 4 1 3
15 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 4 4 4
16 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 5 4 4
17 Ứng dụng mã lệnh G – Code để lập trình tiện CNC theo bản vẽ chi tiết số 6 4 4
18 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 1 4 1 3
19 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 2 4 4
20 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 3 4 4
21 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 4 4 3 1
22 Ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình và mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC – chi tiết 5,6 4 1 3
23 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 1 4 4
24 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 2 4 4
25 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 3 4 1 3
26 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 4 4 4
27 Ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công tiện CNC – chi tiết 5,6 4 1 3
28 Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3
29 Vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC 4 1 3
30 Kiểm tra cuối khóa và rút kinh nghiệm 4 4
Cộng 120 20 94 6