– GIA CÔNG CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM MASTERCAM

28/12/2020
1079 lượt xem

Học phí: 4.000.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 1: Ứng dụng phần mềm Mastercamtrong kỹ thuật CAD/CAM – CNC

I. Tổng quan về phần mềm Mastercam

1. Khả năng công nghệ của phần mềm Mastercam

2. Công nghệ CAD/CAM – CNC

3. Cài đặt phần mềm Mastercam

4. Thiết lập môi trường làm việc cho phần mềm Mastercam

II. Ứng dụng phần mềm Mastercam trong thiết kế sản phẩm cơ khí

1. Các lệnh vẽ phác 2D

2. Các lệnh tạo khối

3. Phân tích sản phẩm

4. Lựa chọn các lệnh thiết kế

5. Thiết kế sản phẩm cơ khí

20 5 15
2 Bài 2: Chuẩn bị môi trừơng làm việc cho máy phay CNC.

1.      Kiểm tra máy .

2.      Thao tác mở máy .

3.      Định chuẩn và hiệu chỉnh máy .

4.      Gá dao, phôi và cân chỉnh máy

4 1 3
3 Bài 3: Xác định gốc tọa dộ cho chi tiết gia công

1.      Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy phay CNC .

2.      Chon dao chuẩn và cài đặt cá thong số dao chuẩn.

3.      Xác định gốc tọa độ và kiểm tra góc tọa độ.

4 1 3
4 Bài 4: Chọn  dao (offset dao) thành phần

1.      Chọn dao thành phần và cài dặt thông số cho dao thành phần.

2.      Đo dao thành phần và kiểm tra dao thành phần

4 1 3
5 Bài 5: Nhập, truyền dữ liệu NC , thao tác chỉnh sửa dữ liệu, mô phỏng kiểm tra

1.      Thiết lập moiô trường truyền dữ liệu cho máy phay CNC.

2.      Nhập, truyền dữ liệu NC.

3.      Các thao tác chỉnh sửa dữ liệu.

4.      Mô phỏng kiểm tra.

4 1 3
6 Bài 6: Chuẩn bị môi trừong làm việc cho máy tiện CNC

1.      Kiểm tra máy.

2.      Thao tác mở máy.

3.      Định chuẩn và hiệu chỉnh máy.

4.      Gá dao, phôi và cân chỉnh máy

4 1 3
7 Bài 7: Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công

1.      Chuận bị môi trừơng làm việc cho máy tiện CNC .

2.      Chọn dao chuẩn và cài đặt thông số cho dao chuẩn.

3.      Xác định gốc tọa độ và kiểm tra gốc tọa độ.

4 1 2 1
8 Bài 8: Đo dao (offset dao) thành phần

1.      Chọn dao thành phần và cài đặt các thông số dao thành phần .

2.      Đo dao thành phần và kiểm tra dao thành phần

4 1 3
9 Bài 9: Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dữ liệu , mô phổngg kiểm tra.

1.      Thiết lập môi trường truyền dữ liệu cho máy tiện CNC.

2.      Nhập, truyền dữ liệu NC.

3.      Các thao tác chỉnh sửa dữ liệu.

4.      Mô phỏng kiểm tra.

4 1 3
10 Bài 10: Thiết kế chi tiết và khuôn mẫu 2D, 2D1/2 với mastercam

1.      Thiết lập môi trường làm việc.

2.      Các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý 2D.

12 1 10 1
11 Bài 11: : Thiết kế chi tiết và khuôn mẫu 3D với mastercam

1.      thiết lập môi trường làm việc.

2.      các lệnh vẽ, thiết kế và xử lý 3D.

8 1 7
12 Bài 12: Lập trình gia công cho máy phay CNC với mastercam

1.      Thiết lập môi trường làm việc.

2.      Các phương pháp lập trình gia công phay CNC.

3.      Xuất và xử  lý chương trình NC cho máy phay CNC .

8 1 7
13 Bài 13: Thiết kế, lập trình gia công cho máy tiện  CNC với mastercam

1.      Thiết lập môi trường làm việc.

2.      Thiết kế và xử lý cad.

3.      Các phương pháp lập trình gia công phay CNC.

4.      Xuất và xử  lý chương trình NC cho máy tiện CNC.

8 1 7
14 Bài 14: Vận hành, gia công và bảo trì máy phay CNC

1.      Quy trình gia công trên máy phay CNC .

2.      Kỹ thuật bảo trì máy phay CNC .

4 1 3
15 Bài 15: Vận hành, gia công và bảo trì máy tiệnCNC

1.      Quy trình gia công trên máy tiện CNC .

2.      Kỹ thuật bảo trì máy tiện CNC .

 

4 4
16 Bài 16: Kiểm tra cuối khóa 4 4
Cộng 100 18 76 6