– CAD/CAM-CNC CĂN BẢN

28/12/2020
2240 lượt xem

Học phí: 4.000.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số TT

Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Kiểm tra*

1

2

3

4

5

6

7

8

Giới thiệu chung về máy tiện CNC

Lập trình tiện CNC

Vận hành máy tiện CNC

Gia công tiện CNC

Giới thiệu chung về máy phay CNC

Lập trình phay CNC

Vận hành máy phay CNC

Gia công phay CNC

3

24

12

21

3

24

12

21

3

9

3

0

3

9

3

0

0

14

9

21

0

14

9

21

0

1

0

0

0

1

0

0

Cộng 120 30 88 2