Quy định về ban hành xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trình độ trung cấp tại Trường TCN KTCN Hùng Vương

22/09/2022
915 lượt xem

       Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 05/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trình độ trung cấp tại Trường.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương sửa đổi, bổ sung Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trình độ trung cấp. xem tại đây

Trân trọng./.