– TIỆN LỖ – TIỆN CÔN – LĂN NHÁM

01/09/2019
1311 lượt xem

Học phí: 3.200.000 đ/ 6 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 10% cho học viên đăng ký trọn gói ( Tiện căn bản, Tiện lỗ, Tiện ren)

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. CHƯƠNG I: TIỆN LỖ

BÀI 1: MŨI KHOAN – MÀI MŨI KHOAN

Cấu tạo của mũi khoan

Các thông số hình học của mũi khoan

Ảnh hưởng của các thông số hình học của mũi khoan đến quá trình cắt

Mài mũi khoan

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 2: KHOAN LỖ TRÊN MÁY TIỆN

Yêu cầu kỹ thuật khi khoan lỗ

Phương pháp gia công, dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 3: DAO TIỆN LỖ – MÀI DAO TIỆN LỖ

Cấu tạo của dao tiện lỗ

Các thông số hình học của dao tiện lỗ ở trạng thái tĩnh

Sự thay đổi thông số hình học của dao tiện khi gá dao

Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao tiện lỗ đến quá trình cắt

Mài dao tiện lỗ

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 4: TIỆN LỖ SUỐT

Đặc điểm của lỗ suốt

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện lỗ suốt

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 5: TIỆN LỖ BẬC

Đặc điểm của lỗ bậc

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện lỗ bậc

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 6: TIỆN LỖ KÍN

BÀI 7: TIỆN RÃNH TRONG LỖ

II. CHƯƠNG II: TIỆN CÔN

BÀI 8: KHÁI NIỆM VỀ MẶT CÔN

Các thông số cơ bản của mặt côn

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn

Các phương pháp tiện côn

Phương pháp kiểm tra mặt côn

BÀI 9: TIỆN CÔN BẰNG DAO RỘNG LƯỠI

Phương pháp tiện côn ngoài

Phương pháp tiện côn lỗ

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Phương pháp kiểm tra mặt côn

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 10: TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC

BÀI 11: TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XÊ DỊCH NGANG Ụ ĐỘNG

BÀI 12: PHƯƠNG PHÁP TIỆN CÔN BẰNG THƯỚC CÔN

III. CHƯƠNG III: LĂN NHÁM, LĂN ÉP

BÀI 13: LĂN ÉP BỀ MẶT

Đặc tính của việc lăn ép bề mặt

Phương pháp lăn ép trên máy Tiện

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành lăn ép

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 14: LĂN NHÁM BỀ MẶT

Đặc tính của việc lăn nhám

Phương pháp lăn nhám trên máy Tiện

Các bước tiến hành lăn nhám

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 15: ÔN TẬP – KIỂM TRA