– LẬP TRÌNH TIỆN CNC NHIỀU TRỤC VỚI MASTERCAM

01/11/2019
902 lượt xem

Học phí: 5.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 1: Quy trình lập trình cho máy tiện CNC nhiều trục 4 1 3
2 Bài 2: Thiết kế sản phẩm gia công trên máy tiện CNC nhiều trục 4 1 3
3 Bài 3: Ứng dụng phương pháp Face Contour 4 1 3
4 Bài 4: Ứng dụng phương pháp Cross Contour 4 1 3
5 Bài 5: Ứng dụng phương pháp C-Axis Contour 4 1 3
6 Bài 6: Ứng dụng phương pháp Face Drill 4 1 3
7 Bài 7: Ứng dụng phương pháp Cross Drill 4 1 3
8 Bài 8: Ứng dụng phương pháp C-Axis Drill 4 1 3
9 Bài 9: Xuất và xử lý chương trình NC 4 1 3
10 Bài 10: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 1 4 1 3
11 Bài 11: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 2 4 1 3
12 Bài 12: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 3 4 1 3
13 Bài 13: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 4 4 1 3
14 Bài 14: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 5 4 1 3
15 Bài 15: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 6 4 1 3
16 Bài 16: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 7 4 4
17 Bài 17: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 8 4 4
18 Bài 18: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 9 4 4
19 Bài 19: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 10 4 4
20 Bài 20: Thiết kế và lập trình theo chi tiết mẫu số 1 4 4
21 Bài 21: Thiết kế và lập trình theo chi tiết mẫu số 2 4 4
22 Bài 22: Thiết kế và lập trình theo chi tiết mẫu số 3 4 4
23 Bài 23: Thiết kế và lập trình theo chi tiết mẫu số 4 4 4
24 Bài 24: Thiết kế và lập trình theo chi tiết mẫu số 5 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3