– HÀN TIG – MAG (CO2 – Ar)

01/09/2019
1163 lượt xem

Học phí: 2.600.000 đ/ 10 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. Hàn hồ quang bằng cực điện nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (MAG) C02

Kỹ thuật an toàn khi hàn hồ quang nóng chảy trong  môi trường khí bảo vệ.

Tránh ánh sáng hồ quang.

Phòng chống khí độc.

Đề phòng kim loại lỏng bắn ra

Vật liệu và thiết bị hàn hồ quang bằng cực điện nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.(MAG) C02.

Vận hành và cài đặt chế độ hàn MAG.

Cài đặt chế độ hàn.

Công nghệ hàn hồ quang bằng cực điện nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.(MAG) C02

II. Hàn hồ quang bằng cực điện không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (TIG) Ar.

Vật liệu và thiết bị hàn hồ quang bằng cực điện không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.(TIG) Ar

Vận hành và cài đặt chế độ hàn TIG.

Công nghệ hàn hồ quang bằng cực điện không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.(TIG) Ar