THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 20K14

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử 

***Lớp 20CĐT2 – Nhóm 1  ->>> TẢI VỀ

***Lớp 20CĐT2 – Nhóm 2  ->>> TẢI VỀ

=>>> Danh sách chia nhóm ->>>Xem tại đây

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

***Lớp 20BCK2.1 và 2.3 ->>> TẢI VỀ

***Lớp 20BCK2.2 ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

*** Lớp 20CNO2 ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>

Nhóm 20CNO2.1 ->>> TẢI VỀ

Nhóm 20CNO2.2 ->>> TẢI VỀ

Nhóm 20CNO2.3 ->>> TẢI VỀ

Nhóm 20CNO2.4 ->>> TẢI VỀ

Nhóm 20CNO2.5 ->>> TẢI VỀ

♦ Điện công nghiệp

***Lớp 20ĐCN2  ->>> TẢI VỀ (NEW)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

***Lớp 20CGKL2 ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ May thời trang

***Lớp 20MTT2->>> 

 =>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

***Lớp 20TKĐH2 ->>> TẢI VỀ  (NEW)

♣♣♣ Nhóm 20TKĐH2->>>Xem tại đây

***Lớp  20QTM2 ->>> TẢI VỀ  (NEW)

=>>>Danh sách chia nhóm

♣♣♣ Nhóm 20QTM2->>> Xem tại đây

♦ Điện tử công nghiệp

***Lớp 20DTCN2 ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

 ***Lớp 20SCMT ->> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Kỹ thuật lạnh  

♦ Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

***Lớp 20CĐL2 ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

 ***Lớp 20KTL2 ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây