THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 20K14

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử 

***Lớp 20CĐT2 – Nhóm 1  ->>> TẢI VỀ

***Lớp 20CĐT2 – Nhóm 2  ->>> TẢI VỀ

=>>> Danh sách chia nhóm ->>>Xem tại đây

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

***Lớp 20BCK2 ->>> TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

*** Lớp 20CNO1 ->>>TẢI VỀ

*** Lớp 20CNO2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ Điện công nghiệp

***Lớp 20ĐCN2 Nhóm 1 ->>>TẢI VỀ 

***Lớp 20ĐCN2 Nhóm 2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

***Lớp 20CGKL1,2 (Học kì I)->>>TẢI VỀ 

***Lớp 20CGKL2 (Học kì II)->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ May thời trang

***Lớp 20MTT2->>> TẢI VỀ 

 =>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

***Lớp 20TKĐH2 ->>> TẢI VỀ 

=>>> Link tham gia học trực tuyến lớp 20TKĐH2 ->>> TẢI VỀ 

***Lớp  20QTM2 ->>> TẢI VỀ 

=>>> Link tham gia học trực tuyến lớp 20QTM2 ->>> TẢI VỀ  

=>>>Danh sách chia nhóm

♣♣♣ Nhóm 20QTM2->>> Xem tại đây

♣♣♣ Nhóm 20TKĐH2->>>Xem tại đây

♦ Điện tử công nghiệp

***Lớp 20DTCN2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

 ***Lớp 20SCMT ->>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Kỹ thuật lạnh  

♦ Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

***Lớp 20CĐL1 (HKI) ->>> TẢI VỀ 

***Lớp 20CĐL2 (HKI) ->>>TẢI VỀ

***Lớp 20CĐL2 (HKII) ->>>TẢI VỀ

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

***Lớp 20KTL2 (HKI) ->>> TẢI VỀ 

 ***Lớp 20KTL2 (HKII) ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây