THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 20K14

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử 

***Lớp 20CĐT2 Nhóm 1->>> TẢI VỀ (Mới)

***Lớp 20CĐT2 Nhóm 2->>> TẢI VỀ (Mới)

=>>> Danh sách chia nhóm ->>>Xem tại đây (Mới)

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

***Lớp 20BCK2 ->>> TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

*** TKB lớp 20CNO1 ->>>TẢI VỀ (Mới)

*** TKB lớp 20CNO2 ->>> TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ Điện công nghiệp

***Lớp 20ĐCN2 Nhóm 1 ->>>TẢI VỀ (Mới) 

***Lớp 20ĐCN2 Nhóm 2 ->>>TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

***Lớp 20CGKL1->>>TẢI VỀ (Mới)

***Lớp 20CGKL2->>>TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ May thời trang

***Lớp 20MTT2->>> TẢI VỀ (Mới)

 =>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử
***Lớp 20TKĐH2 ->>> TẢI VỀ (Mới)

***Lớp 20QTM2 ->>> TẢI VỀ(Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm

♣♣♣ Nhóm 20QTM2->>> Xem tại đây

♣♣♣ Nhóm 20TKĐH2->>>Xem tại đây

♦ Điện tử công nghiệp

***Lớp 20DTCN2 ->>>TẢI VỀ 

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

 ***Lớp 20SCMT2 – Nhóm 2->>TẢI VỀ (Mới) 

***Lớp 20SCMT2 – Nhóm 1 ->>>TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây (Mới)

Khoa Kỹ thuật lạnh  

♦ Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

***Lớp 20CDL1 ->>> TẢI VỀ  ( Mới)

***Lớp 20CDL2 ->>> TẢI VỀ ( Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây

♦ Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 

 ***Lớp 20KTL2  ->>> TẢI VỀ ( Mới)

=>>>Danh sách chia nhóm->>>Xem tại đây