THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 19K13

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử 

***Lớp 19CĐT2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

*** Lớp 19BCK -K13->>>  TẢI VỀ

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

***Lớp 19CNO2 ->>> TẢI VỀ  

=>>>Danh sách học sinh nhóm->>> Xem tại đây

♦ Điện công nghiệp

***Lớp 19ĐCN2 ->>>TẢI VỀ 

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

*** Lớp 19CGKL2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

May thời trang

*** Lớp 19MTT2->>>  TẢI VỀ  

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

        ♦ Lớp 19TKĐH2 ->>>TẢI VỀ 

=>>>Link tham gia học trực tuyến lớp 19TKĐH2 ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh nhóm 19TKĐH2 ->>> Xem tại đây

♦ Lớp  19QTM2 ->>>TẢI VỀ 

 =>>>Link tham gia học trực tuyến lớp 19QTM2 ->>> TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh nhóm 19QTM2->>> Xem tại đây

♦ Điện tử công nghiệp

*** Lớp 19ĐTCN ->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

*** Lớp 19SCMT->>>TẢI VỀ 

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

Khoa Kỹ thuật lạnh  

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 

***Lớp 19CĐL2 ->>> TẢI VỀ 

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK:

       ***Lớp 19KTL2->>> TẢI VỀ