THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 19K13

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử 

***Lớp 19CĐT1 ->>>TẢI VỀ  

***Lớp 19CĐT2 ->>>TẢI VỀ  (Mới)

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

*** Lớp 19BCK -K13->>>  TẢI VỀ (Mới)

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

***Lớp 19CNO1 ->>>TẢI VỀ  (Mới)

***Lớp 19CNO2 ->>> TẢI VỀ  (Mới)

=>>>Danh sách học sinh nhóm->>> Xem tại đây

♦ Điện công nghiệp

***Lớp 19ĐCN1 ->>>TẢI VỀ 

***Lớp 19ĐCN2 ->>>TẢI VỀ (Mới)

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

*** Lớp 19CGKL1 ->>>TẢI VỀ (Mới)

*** Lớp 19CGKL2 ->>>TẢI VỀ (Mới)

May thời trang

*** Lớp 19MTT2->>>  TẢI VỀ    (Mới)

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ 19TKĐH1 ->>>TẢI VỀ (Mới)

        ♦ 19TKĐH2 ->>>TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách học sinh nhóm->>> Xem tại đây

       ♦ 19QTM2 ->>>TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách học sinh nhóm->>> Xem tại đây

♦ Điện tử công nghiệp

*** Lớp 19ĐTCN ->>>TẢI VỀ (Mới)

♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

*** Lớp 19SCMT1->>>TẢI VỀ (Mới)

       *** Lớp 19SCMT2->>> TẢI VỀ (Mới)

=>>>Danh sách học sinh ->>>Xem tại đây

Khoa Kỹ thuật lạnh  

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

*** Lớp 19CĐL1 ->>> TẢI VỀ    

***Lớp 19CĐL2 ->>> TẢI VỀ    (Mới)

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK:

       ***Lớp 19KTL2->>> TẢI VỀ (Mới)