THÔNG BÁO Về thực hiện đánh giá rèn luyên HK II Năm học 2020 -2021

Học sinh hệ trung cấp các khóa: 18K12, 19K13 và 20K14: