ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM [ux_current_year]

    *

    Chụp ảnh học bạ hoặc phiếu điểm của lớp học hoàn thành cuối cùng (gồm điểm trung bình các môn, học lực và hạnh kiểm). Sau đó bấm CHỌN TỆP để chèn ảnh.